Έργο

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παραδώσει στις εθνικές αρχές των χωρών της Νότιας Ευρώπης τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων PM2.5 και PM10 στον αέρα. Ο συνδυασμός των διαφορετικών πηγών εκπομπής με την διαφορετική κλιματολογία (σκόνη από την Αφρική, ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία, υψηλή φωτοχημεία, το χαμηλό ποσοστό βροχόπτωσης) μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα των σωματιδίων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ο πρώτος στόχος του έργου είναι η εναρμόνιση των μεθόδων κατανομής των πηγών και η κατηγοριοποίηση των πηγών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το έργο AIRUSE έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να προσδιορίσει τη συνεισφορά των πηγών εκπομπής και να εντοπίσει τις πηγές εκείνες που είναι υπεύθυνες για τις υπερβάσεις των ορίων αιωρούμενων σωματιδίων.
  • Να αξιολογήσει ποσοτικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (μέτρα που ήδη χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να εφαρμοστούν από τις εθνικές αρχές)
  • Να αναπτύξει και να προτείνει αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης
  • Να προσαρμόσει τα υπάρχοντα μέτρα στις απαιτήσεις των νότιων Ευρωπαϊκών χωρών
  • Να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην εφαρμογή της «Θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση» και στην διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/50/ΕΚ
  • Να υποστηρίξει την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής με τη χρήση ενός σχεδίου επικοινωνίας
  • Να δράσει ως καταλύτης για την κατανομή των τοπικών, και εθνικών πόρων για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που θα αναπτυχθούν για την Νότιο Ευρώπη, θα μπορούσαν επίσης να προσαρμοστούν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων της ΕΕ όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων.