Ειδήσεις

Το έργο AIRUSE (Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe) ευελπιστεί να επιτύχει μείωση των επιπέδων συγκεντρώσης των PM10 και PM2.5, με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων βελτίωσης της ποιότητας αέρα. Τα μέτρα που θα αναπτυχθούν θα είναι κατάλληλα κυρίως για την Νότιο Ευρώπη, αλλά θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών  τιμών ποιότητας αέρα της ΕΕ όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσεων αιωρούμενων σωματιδίδιων.

Πρόσφατες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου AIRUSE: