Αποτελέσματα

Αποτελέσματα και ποσοτικά επιτεύγματα που αναμένονται από το έργο:

 • Ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την συνεισφορά των πηγών ρύπανσης . Περιεκτική βάση δεδομένων με τη κατανομή των πηγών ρύπανσης του αέρα στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης
 • Προσδιορισμός των πηγών εκπομπής που ευθύνονται για τις υπερβάσεις των οριακών τιμών της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης
 • Ανάπτυξη και προσαρμογή αποτελεσματικών στρατηγειών μετριασμού για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης
 • Οδηγίες και Τεχνικές εκθέσεις για τις αποτελεσματικές στρατηγικές περιορισμού της ρύπανσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Μία ιστοσελίδα με τις δραστηριότητες του έργου (με το λογότυπο LIFE) και περιγραφή των στόχων, δράσεων, της πρόοδου και τα αποτελέσματα του έργου
 • 6 σεμινάρια για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ανοιχτό φόρουμ με τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων
 • 2 εργαστήρια για το ευρύ κοινό
 • 1 εργαστήρι εμπειρογνωμόνων με εταίρους έργων LIFE+
 • 3 σεμινάρια κατάρτισης για το προσωπικό των εταίρων του έργου
 • Ένα Διεθνές Συνέδριο για τους φορείς χάραξης πολιτικής
 • Δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης  με τα αποτελέσματα του έργου AIRUSE
 • Μία έκθεση σχετικά με τις δράσεις, τα μέσα, τις επιπτώσεις και τα μακροπρόθεσμα οφέλη από το έργο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • 10 τεχνικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
 • 5 εκθέσεις έργου συμπεριλαμβανομένης της αρχικής έκθεσης, της ενδιάμεσης έκθεσης, τις εκθέσεις προόδου, και την τελική έκθεση